אנו מודים לך על התעניינותך בקרן הגידור

לטובת קבלת מידע נוסף על הקרן, לרבות באמצעים דיגיטליים, אנא אשר כי הנך משקיע הנמנה עם סוג המשקיעים המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכי הנך מודע למשמעות סיווגך כמשקיע כאמור ומסכים לכך (להלן: "משקיע מתוחכם"). ככל שהנך משקיע מתוחכם, אנא מלא וחתום על ההצהרה הבאה ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי.

קרנות הגידור שעשויות לעניין אותי, הן (חובה לסמן לפחות אחת מהאפשרויות):

מתקיימים לגביי אחד או יותר מהתנאים הבאים (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת):

לחילופין, התנאים מעלה אינם תקפים לגבי. אינני משקיע מתוחכם:

1 "נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

2 "תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

3 שים לב – מתן הצהרה כוזבת לעניין עמידה בתנאי הכשירות הנ"ל מהווה הפרה על פי דין

4 מוצר זה מיועד ככלל למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ני"ע").