פנייה לבקשת תרומה
על מנת להגיש בקשה לקבלת תרומה מבית ההשקעות אלטשולר שחם, יש למלא את השאלון בשלמותו ולצרף את כלל המסמכים הנדרשים.
יובהר, כי גם לאחר הגשת הבקשה והמסמכים, ההחלטה בדבר סיוע נתונה באופן מלא ובלעדי בידי בית ההשקעות אלטשולר שחם.
בנוסף, הענקת התרומה תחייב בעתיד העברת דיווח מפורט בכתב, על אופן השימוש בפועל בכספי התרומה.
פרטי הדיווח הנ"ל, יצוינו במעמד אישור התרומה ויכללו בין היתר עמידה ביעדים, תוצאות ותכניות עתידיות.

אישור התרומה דורש בדיקה האורכת מספר שבועות, ובסופם ניידע בדבר התוצאות.
לתשומת לבכם, תקציב התרומות השנתי מאושר שנה מראש ע"י ועדת היגוי מיוחדת.
אנו מתמקדים בעיקר בפרויקטים בתחום ילדים, חינוך וספורט.

תודה.
פרטי העמותה
תיאור פעילות העמותה:*
אזורי הפעילות בהם פועלת העמותה (ארצי/מקומי – נא לפרט):*
האם העמותה מחזיקה ב"תו מידות" בתוקף?*
ניתן לציין פרסים ואותות הוקרה אחרים בהם זכתה העמותה:
פרטי הבקשה
תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה (נא לכלול גילאי קהל יעד ומאפייני אוכלוסייה):* נותרו 1350 תווים
סך התקציב הכולל של הפעילות:
הסכום המבוקש כתרומה:*
מי הגופים התומכים/תורמים כיום לעמותה ומי הגופים הנוספים אליהם אתם פונים היום?
שם התורם
סכום התרומה
פרטים מנהלתיים
במידה וקיימת זיקה לבית ההשקעות אלטשולר שחם, כגון התנדבות עובדי החברה, זיקה עסקית או כל קשר אחר, נא לפרט
ככל שאתם לקוחות של בית ההשקעות אלטשולר שחם, אנא ציינו זאת*
האם ניתן להתייחס לנראות התרומה בציבור, ככל שתמצאו את הדבר לנכון*
רשימת מסמכים נדרשים
מכתב בקשה חתום ע"י יו"ר, מנכ"ל או בכיר אחר בעמותה
חסר
עותק תעודת רישום עמותה
חסר
אישור מעודכן על פטור מניכוי מס במקור
חסר
אישור מס הכנסה על ניהול ספרים בתוקף
חסר
אישור ניהול תקין בתוקף של רשם העמותות
חסר
אישור מעודכן על הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
חסר
אישור ניהול חשבון בנק
חסר
עותק תקנון העמותה
חסר
רשימת חברי הועד המנהל ואישור יו"ר העמותה על תאריך בחירתם
חסר
דו"ח כספי מאושר לשנה הקודמת, כנדרש ע"י רשם העמותות
חסר
דו"ח מילולי מרשם העמותות ובו חמשת מקבלי השכר הגבוה
חסר
טבלת תקציב מול הוצאות בפועל בשנה הקודמת, חתומה ע"י רואה חשבון
חסר
תקציב מאושר של העמותה לשנה השוטפת חתום ע"י רואה חשבון
חסר
אישור עו"ד על מורשי חתימה מטעם העמותה
חסר
עותק קבלה על תרומה/חסות אחרונה
חסר
תו מידות - ככל שקיים (לא חובה)
חסר

תודה על שיתוף הפעולה.